Finansal Yönetim Nedir?

finansal yönetim

Finansal yönetim, işletmenin fonlarının satın alınması ve kullanımı gibi finansal faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi anlamına gelir. Genel yönetim ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması demektir.

Kapsam

Yatırım kararları, sermaye bütçelemesi olarak adlandırılan sabit varlıklara yapılan yatırımları içerir. Cari varlıklara yapılan yatırım, aynı zamanda, işletme sermayesi kararları olarak adlandırılan yatırım kararlarının bir parçasıdır.

Finansal kararlar, kaynağın türü, finansman süresi, finansman maliyeti ve buna bağlı olarak getiri üzerine verilecek kararlara bağlı olacak çeşitli kaynaklardan gelen finansmanla ilgilidir.

Kâr payı kararı, finans yöneticisi, net kâr dağıtımına ilişkin karar almalıdır. Net kârlar genellikle ikiye ayrılır:

 • Hissedarlara temettü – Temettü ve kar dağıtım oranı belirlenmelidir.
 • Kalan kârlar – Kalan kâr tutarı, işletmenin genişleme ve çeşitlendirme planlarına bağlı olacak şekilde tamamlanmalıdır.

Finansal Yönetimin Amaçları

Mali yönetim genellikle finansal kaynakların satın alınması, tahsisi ve kontrolü ile ilgilidir. Hedefler,

 • Düzenli ve yeterli kaynak temin etmek.
 • Kazanç kapasitesine, piyasa fiyatına ve hissedarların beklentilerine bağlı olarak, pay sahiplerine yeterli getiri sağlamak.
 • En iyi fon kullanımını sağlamak. Fonlar tedarik edildiğinde, en az maliyetle mümkün olan en iyi şekilde kullanılmalıdır.

Yatırımın güvenliğini sağlamak için, yani yeterli getiri elde edebilmek için fonların güvenli girişimlere yatırılması gerekir.

Sağlam bir sermaye yapısını planlamak için, sermayenin sağlam ve adil bir bileşimi olmalıdır. Böylece borç ve öz sermaye arasındaki denge korunmuş olur.

Finansal Yönetimin İşlevleri

Sermaye gereksiniminin tahmini: Bir finans yöneticisi, şirketin sermaye gereksinimlerine ilişkin olarak tahmin yapmalıdır. Gelecekteki programlar ve politikalar, beklenen maliyetler ve karlar ile ilgili bu tahminlere bağlı olacaktır. Tahminlerin, girişimin kazanma kapasitesini artıracak yeterli bir şekilde yapılması gerekir.

Sermaye bileşiminin belirlenmesi: Tahmin yapıldıktan sonra sermaye yapısı kararlaştırılmalıdır. Bu, kısa vadeli ve uzun vadeli borç öz sermaye analizlerini içerir. Bu bir şirketin sahip olduğu öz sermayenin oranına ve dışarıdan sağlanması gereken ek fonlara bağlı olacaktır.

Fon kaynaklarının seçimi: Satın alınacak ek fonlar için birçok seçenek vardır:

 • Hisse senetleri ve borçlanma senetleri ihracı
 • Bankalardan ve finansal kuruluşlardan alınacak krediler
 • Tahvil şeklinde çekilecek kamu mevduatları

Seçim, her bir kaynağın nispi avantaj ve dezavantajlarına ve finansman süresine bağlı olacaktır.

Fon yatırımları:  Finans yöneticisi, yatırım yapmak için gerekli güvenin bulunduğu ve düzenli getiri elde etmeyi sağlayacak fonları karlı girişimlere tahsis etmeye karar vermelidir.

Finans fazlası: Net kâr bildirimi, finans yöneticisi tarafından yapılmalıdır. Bu iki şekilde yapılabilir:

 • Kâr payı beyanı, temettü oranını ve diğer kazançları belirlemeyi içerir.
 • Kalan kârlar, hacmi şirketin genişleme ve çeşitlendirme planlarına bağlı olarak kararlaştırılmalıdır.

Nakit yönetimi: finans yöneticisi, nakit yönetimi ile ilgili kararlar vermek zorundadır. Nakit para ödemeleri ve maaşların ödenmesi, elektrik ve su faturalarının ödenmesi, alacaklılara ödeme yapılması, mevcut yükümlülüklerin karşılanması, yeterli miktarda stok bulundurulması, hammadde satın alınması gibi birçok amaç için gereklidir.

Mali kontroller: finans yöneticisi fonları planlamak, tedarik etmek ve kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda finansman üzerinde de kontrol sahibi olmak zorundadır. Bu, oran analizi, finansal tahmin, maliyet ve kâr kontrolü gibi birçok teknik vasıtasıyla yapılabilir.

Mali yöneticini rolü

Bir firmanın finansal faaliyetleri, o firmanın en önemli ve kompleks faaliyetlerinden biridir. Dolayısıyla, bu faaliyetlerle ilgilenmek için bir finansal yönetici gereklidir ve bu yönetici tüm finansal faaliyetleri yerine getirir.

Finansal bir yönetici, bir kuruluşun tüm önemli mali işlevlerini üstlenen bir kişidir. Fonun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için sorumlu kişi çok uzak görüşlü olmalıdır. Onun eylemleri doğrudan firmanın karlılığını ve büyümesini etkiler.

Finans yöneticisinin temel işlevleri:

Fonların yükseltilmesi: işletmenin yükümlülüğünü yerine getirmek için yeterli nakit ve likiditeye sahip olmak önemlidir. Bir firma öz sermaye ve borç yolu ile fon yaratabilir. Borç ve öz sermaye arasındaki oranı belirlemek bir finansal yöneticinin sorumluluğundadır. Eşitlik ve borç arasında iyi bir denge kurmak önemlidir.

Fonların tahsisi: fonlar farklı kanallar vasıtasıyla yükseltildikten sonra bir sonraki önemli aşama, fonları tahsis etmektir. Fonlar, optimum şekilde kullanılabilecek şekilde tahsis edilmelidir. Fonları mümkün olan en iyi şekilde tahsis etmek için aşağıdaki husus dikkate alınmalıdır:

 • Firmanın büyüklüğü ve büyüme kapasitesi
 • Varlıkların uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi oldukları
 • Fonların güdülenme şekli

Bu finansal kararlar doğrudan ve dolaylı olarak diğer yönetim faaliyetlerini etkiler. Dolayısıyla, iyi bir varlık karışımı oluşturulması ve fonların düzgün bir şekilde tahsis edilmesi en önemli faaliyetlerden biridir

Kâr Planlaması

Kâr, herhangi bir ticaret organizasyonunun başlıca işlevlerinden biridir. Kâr, herhangi bir organizasyonun hayatta kalması ve devamlılığı için önemlidir. Kâr planlaması ise firmanın ürettiği kârın doğru bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir.

Kâr, fiyatlama, endüstri rekabeti, ekonominin durumu, arz ve talep mekanizması, maliyet ve çıktı gibi pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkar. Değişken ve sabit üretim faktörlerinin sağlıklı bir karışımı firmanın karlılığını artırabilir.

Sabit maliyetler, arazi ve makine gibi sabit üretim faktörlerinin kullanılması ile oluşur. Aşınma ve yıpranma yaratan üretim faktörlerini değiştirmek için bir fırsat maliyeti hesaplanmalıdır. Eğer bu belirtilmemişse, bu sabit maliyet, kârda büyük dalgalanmalara neden olabilir.

Sermaye Piyasalarını Anlamak

Bir şirketin hisse senetleri borsada işlem görmektedir ve menkul kıymetlerin sürekli bir şekilde satışı ve satın alınması söz konusudur. Dolayısıyla, sermaye piyasasının anlaşılması bir finansal yöneticinin önemli bir fonksiyonudur. Menkul kıymetler borsada işlem gördüğünde, büyük bir risk söz konusudur. Dolayısıyla bir finansal yönetici, bu hisse senedi ve borçlanma işlemlerinde riski anlar ve hesaplar.

Kârın nasıl dağıtılacağı konusu finansal yöneticinin takdirine bağlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki birçok yatırımcı karı temettü yerine büyümeyi arttırmak için işletmenin kendisine yatırım yapan,  karı hisse sahipleri arasında dağıtmayan firmaları pek sevmemektedir.

Finans eğitimi aldığımız tüm arkadaşlar ile beraber kaliteli paylaşımlar ve ortak akademik çalışmalar için hazırladığımız sitemize bu makale ile başlangıç yapmış olduk. Düzenli olarak pek çok içeriği sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir